cu dài nhưng 1 không đủ với bé

Server #1
Mở rộng...